پستی جالب درباره اقتصاد دانان و رفتارهای آنها

پروفسور منکیو در بلاگ خود مطبی دارد با نام “جامعه شناسی اقتصاد دانان

نوشته ی بسیار زیبایی است، حتما بخوانید.

One Response to “پستی جالب درباره اقتصاد دانان و رفتارهای آنها”

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>