ابزارها

مستند سازی مدل کسب و کار
 
بوم مدل کسب و کار (‌Business Model Canvas) [نسخه برای چاپ بزرگ- با توضیحات]
بوم مدل کسب و کار (‌Business Model Canvas) [نسخه ساده]
نسخه ویرایش‌پذیر: Powerpoint یا LibreOffice
 
بوم ارزش پیشنهادی (‌Value Proposition Canvas) [نسخه مناسب چاپ]
 
بوم ناب (Lean Canvas) [نسخه برای چاپ بزرگ- با توضیحات]
نسخه ویرایش‌پذیر: Powerpoint یا LibreOffice
 
تخته آزمایش (Javelin Board / Experiment Board)
 
 
پشته ناب (Lean Stack)
 
گزارش آزمایش (Experiment Report)
 
 
شناخت مشتریان
 
نقشه شناخت / همدلی (Empathy Map)
 
Persona
 
جدول کارهایی که باید انجام شود (‌Jobs to be done – JTBD)
 
جدول مشتریان (Client Table)
 
 
ابزارهایی برای مدیر محصول (Product Manager) یا مالک محصول (Product Owner)
 
تخته چشم انداز (Vision Board)
 
بوم محصول (Product Canvas)
 
کانبان استارتاپ ناب

۶ Responses to “ابزارها”

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>